Μάιος 2019 – Δράσεις ΕΣΠΑ

Συνεχίζεται η δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν τον παραγωγικό εξοπλισμό τους και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Λεπτομέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότηση μπορεί να βρείτε στο παρακάτω αρχείο και στον ισότοπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.